Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości „Terminus” z siedzibą  w Bydgoszczy zrzesza osoby zajmujące się profesjonalnie gospodarką nieruchomościami i doradztwem w tym zakresie.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Osiągnięcie najwyższego poziomu wiedzy i ukształtowania w pełni profesjonalnego sposobu pracy w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 2. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów i podjęcie współpracy z innymi organizacjami, działającymi na forum krajowym i międzynarodowym.
 3. Utworzenie ośrodka informacji i doradztwa dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w dziedzinie gospodarki nieruchomościami.
 4. Opracowanie i propagowanie wśród swoich członków zasad etyki i wysokich standardów dotyczących gospodarki nieruchomościami.
 5. Konsolidacja środowisk związanych z gospodarką nieruchomościami poprzez działalność szkoleniową i doradczą.
 6. Popularyzacja w społeczeństwie wiedzy o zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami.
 7. Uczestniczenie w pracach organów stanowiących akty prawne związane z zakresem działalności Stowarzyszenia.
 8. Utworzenie w ramach Stowarzyszenia forum wymiany doświadczeń i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 9. Ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami.
 10. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 11. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych w praktyce gospodarczej.
 12. Prowadzenie   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 13. Prowadzenie   działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej, promocja i organizacja wolontariatu.

W Zarządzie Stowarzyszenia „Terminus” znajdują się osoby z licencjami zawodowymi rynku nieruchomości oraz z dużym  doświadczeniem zawodowym.

Zarząd tworzą:

 • Jadwiga Lewandowska – Prezes Stowarzyszenia
 • Marek Niezbrzycki – Wiceprezes Stowarzyszenia
 • Ewa Górska – Wiceprezes Stowarzyszenia

Zajmujemy się organizacją praktyk zawodowych dla  zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami. Prowadzimy szkolenia branżowe i ogólne, zapewniając wysoki poziom merytoryczny i etyczny.